ถอดบทเรียนชุมชนใช้น้ำหมุนเวียน

ปัญหาน้ำขาด น้ำเกิน และน้ำเสีย นับเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงในระดับประเทศส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เกษตรกร และเศรษฐกิจของประเทศ การมาร่วมระดมความคิดแก้ปัญหา จึงเป็นทางออกสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยไม่ต้องเผชิญปัญหาน้ำอีกต่อไป

ครั้งนี้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน จึงมาร่วมมือกันระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการถอดบทเรียน “ชุมชนต้นแบบที่มีการใช้น้ำหมุนเวียน” ที่ใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน สามารถสร้างรายได้ หลุดพ้นจากความยากจน และสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน ได้แก่ ชุมชนดงขี้เหล็ก จ.ปราจีนบุรี, ชุมชนศาลาดิน จ.นครปฐม, ชุมชนบ้านป่าภูถ้ำ จ.ขอนแก่น และชุมชนบ้านสาแพะ จ.ลำปาง เพื่อเป็นต้นแบบและแนวทางให้เกิดการขยายผลในชุมชนอื่นๆ ต่อไป

ผู้สร้างแรงบันดาลใจ

ดร.รอยล จิตรดอน
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ดร.สุทัศน์ วีสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง, NIDA

ผู้ร่วมระดมความคิด

 • มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษกิจพอเพียง, NIDA
 • สภาเกษตรแห่งชาติ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.)
 • กรมทรัพยากรน้ำ
 • กรมชลประทาน
 • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • กรมพัฒนาที่ดิน
 • กรมการพัฒนาชุมชน
 • หอการค้าไทย
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • มูลนิธิบัวหลวง
 • บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • Honda
 • กลุ่มธุรกิจ TCP
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย
 • หน่วยงาน BSE North-East Chain
 • ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี
 • ชุมชนสัมพันธ์ลำปาง
 • SCGP เอสซีจีพี
 • 3P Consulting
 • ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้ จังหวัดน่าน
 • ต้นกล้าชุมชน มูลนิธิเอสซีจี
 • ชุมชนบ้านสาแพะ ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
 • ชุมชนดงขี้เหล็ก ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
 • ชุมชนบ้านศาลาดิน ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
 • ชุมชนป่าภูถ้ำภูกระแต ต.เวียงน้อย อ.เวียงน้อย จ.ขอนแก่น
 • ชุมชนบ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด
 • ชุมชนตำบลบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
 • ชุมชนบ้านม่วงชุม จ.เชียงราย
 • ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่
 • เครือข่ายลุ่มน้ำอิง
 • เครือข่ายลุ่มน้ำยม
 • เครือข่ายชุมชนรักษ์น้ำถ้ำใหญ่
 • หมู่ 7 บ้านมาบจันทร์ จังหวัดระยอง
 • ชุมชนบ้านสามัคคีธรรม ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
 • แม่เบิน ลำปาง
 • ไผ่งาม ลำปาง
 • แม่ทะ ลำปาง

รูปภาพ

วิดีโอ