รับชมย้อนหลัง Water Reuse Management Pre-session ครั้งที่ 2

“จัดการน้ำหมุนเวียน ทางรอดวิกฤตน้ำประเทศไทย”

ร่วมหาคำตอบพร้อมกัน
แค่ใช้น้ำหมุนเวียน พลิกชุมชนยากจน สู่ความยั่งยืน
มีเงินออม 480 ล้านบาท ได้อย่างไร?
พร้อมบทสรุปของแนวทางการจัดการน้ำเพื่ออนาคตยั่งยืน
“ประเทศไทยรอดวิกฤตน้ำได้ ด้วยชุมชนจัดการน้ำ มีความรู้ พึ่งพาตนเอง”
About Water Reuse Management Pre-session