ทิศทางความร่วมมือของกลุ่ม CECI เพื่อผลักดัน CE ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

อุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามทิศทางการพัฒนาความเจริญให้กับประเทศ ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ โดยภาครัฐ และการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ โดยภาคเอกชน ทั้งนี้ ในมุมของการบริหารจัดการด้านทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่สร้างขยะเหลือใช้จากการก่อสร้างสถานที่ยังถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน

เครือข่ายความร่วมมือขององค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy in Construction Industry (CECI) จึงร่วมกันมาระดมความคิด เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พร้อมทั้งหาแนวทาง และผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่การออกแบบ การจัดหาและเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การก่อสร้าง การขนส่ง และการบริหารจัดการของเหลือจากกระบวนการก่อสร้าง โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และบทบาทหน้าที่ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างเครือข่าย ขยายความร่วมมือไปสู่วงกว้างให้มากยิ่งขึ้น และยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับสังคม และสิ่งแวดล้อม

ผู้สร้างแรงบันดาลใจ

คุณ ประภากร วทานยกุล
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด
คุณ เกชา ธีระโกเมน
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด
คุณ กิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานก่อสร้างอาคารสูง
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณ สุทธา เรืองชัยไพบูลย์
President
บริษัท แมคโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณ สถาพร งามเดโช
Senior Project Manager บริษัท นันทวัน จำกัด
คุณ นิธิ ภัทรโชค
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี
คุณ บรรณ เกษมทรัพย์
Head of SCG Home-Retail and Distribution Business เอสซีจี
คุณ ชัชวาลย์ เศรษฐบุตร
กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จำกัด

รูปภาพ

วิดีโอ