เศรษฐกิจหมุนเวียนด้านการเกษตร

การทำเกษตรในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างจำกัด อีกทั้งความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นที่ต้องร่วมมือกันวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรให้ดี เพื่อช่วยลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงยั่งยืน

ในการระดมความคิดครั้งนี้ จึงได้ชวนทุกภาคส่วนมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอ Best Practice เศรษฐกิจหมุนเวียนด้านการเกษตร ตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำ (End to End Solutions) ภายใต้แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร การลดต้นทุนในการบริหารจัดการฟาร์ม การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งการระดมความคิดของกลุ่มนักวิชาการ ภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายเกษตรกร เพื่อร่วมหาแนวทางการนำเศรษฐกิจหมุนเวียนด้านการเกษตรไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความยั่งยืนในภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงให้เกษตรกรที่เป็นอาชีพหลักของประเทศพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และขยายผลในวงกว้างต่อไป

ผู้สร้างแรงบันดาลใจ

คุณบุญมี สุระโคตร
คุณบุญมี สุระโคตร
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง จ.ศรีสะเกษ
96สุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร Action2
ดร.สุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร
ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผศ.ดร. พีระศักดิ์ ฉายประสาท
ผศ.ดร. พีระศักดิ์ ฉายประสาท
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ร่วมระดมความคิด

รูปภาพ

วิดีโอ